Široká škála finančných nástrojov pre náročných klientov

Funkcie

Plánovanie a riadenie likvidity

Finančná budúcnosť nikdy nebola jasnejšia

SUMMA dokáže predpovedať a plánovať stav financií v budúcnosti. Prognózy v systéme Vám umožnia modelovanie trendov zmien finančných tokov, ich frekvencie a charakteru.

Finančné toky súvisiace s odvodmi DPH riadi systém samostatne. Vďaka tomu budete mať presnú predstavu o výške prognózovaných platieb DPH, a tak sa budete môcť pripraviť na povinnú finančnú záťaž v predstihu.

Pomocou automaticky importovaných bankových výpisov budete mať vždy prehľad aj o aktuálnych zostatkoch na všetkých účtoch. SUMMA tiež poskytuje prehľad prognózovaných období s nedostatkom a prebytkom zostatkov na Vašich účtoch. To Vám pomôže optimalizovať výnosy a náklady spojené so získavaním a ukladaním voľných zdrojov.

Prognózy, ktoré sa zreálnili na bankovom výpise, platbe alebo faktúre sa cez zvolené referencie automaticky spárujú a deaktivujú. Tak systém eliminuje dvojité započítania rovnakých nákladov alebo výnosov.

Riadenie rizík

Stavte na minimum rizika a maximum zisku

SUMMA umožňuje vyhodnocovanie kreditných a trhových pozičných rizík. V rámci funkcionality systému sa pre protistrany počítajú ukazovatele pre kreditné riziko, ako expozícia vyjadrená v trhovej hodnote (Mark-to-Market, Net Present Value, Value at Risk) portfólia alebo sumárne nominálne pozície. Protistranám sa dajú prideliť externé alebo interné ratingy pre podporu riadenia rizika obchodného partnera.

Samozrejmosťou systému sú prehľady o cudzomenovej pozícii s možnosťou aktívneho riadenia a minimalizovania rizika devízových strát. Systém umožňuje riadiť úrokové riziko na základe nominálnej pozícii v časových košoch alebo na základe úrokovej citlivosti (Basis Point Value).

Pre náročnejších trhových hráčov poskytuje systém SUMMA vyhodnocovanie opčných rizík, napr. delta, gamma a vega riziko.

Ďalšou funcionalitou systému je analýza citlivosti. Umožní Vám okamžite predpovedať zmenu hodnoty portfólia pri zmene trhových parametrov, ktoré ho ovplyvňujú. K dispozícii máte obrazovky pre tvorbu a vyhodnocovanie ľubovoľných stresových scenárov.

Flexibilné schvaľovacie procesy pre obchody a platby

Znižujeme riziká na minimum

SUMMA dokáže vylepšiť Vaše kontrolné a schvaľovacie procesy pri transakciách, cenných papieroch, protistranách, platbách a bankových výpisoch, pričom rozsah a komplexitu procesov prispôsobí Vaším individuálnym potrebám.

Znižuje i operačné riziká; napríklad zavedením kontroly štyroch očí minimalizuje riziko ľudských chýb ako aj riziko podvodu v spoločnosti.

Systém plne podporuje riadenie a znižovanie trhových a kreditných rizik v rámci schvaľovacieho procesu. Samozrejmosťou v systéme SUMMA je správa a monitorovanie limitov na akékoľvek vybrané finančné údaje.

Value at Risk

Monte Carlo a Historické simulácie

Jednou z kľúčových schopností systému SUMMA je vyhodnocovanie ultimátneho rizikového ukazovateľa Value at Risk pre transakcie, protistrany a portfóliá.

Ukazovateľ Value at Risk vyjadruje výšku straty, ktorú spoločnosť neprekročí s pravdepodobnosťou na hladine spoľahlivosti P za počet dní D. K dispozícii sú ľubovoľné hladiny spoľahlivosti a časový posun, podporné komponenty VaR zvlášť pre úrokové a pre devízové riziko a ukazovateľ „expected shortfall“.

SUMMA ponúka dve metódy počítania: VaR – Monte Carlo simuláciu a historickú simuláciu. Samozrejmosťou je spätné testovanie, stresové testovanie a multiplikátor Value at Risk.

Dashboardy a reporty na mieru

Vyladený monitoring je základ správnych rozhodnutí

Potrebujete mať vždy po ruke prehľadnú informáciu o všetkých Vami sledovaných ukazovateľoch? SUMMA ponúka funkciu Dashboard, ktorá poskytuje finančným riaditeľom kumulatívne prehľady úrokových, devízových a peňažných pozícií v reálnom čase. Reporty sú flexibilne konfigurovateľné, takže dáta dokážete sledovať rôznymi spôsobmi – presne tak, ako potrebujete. Samozrejme, všetky dostupné informácie na dashboardoch sú aktualizované online.

Manažment trhových dát, protistrán, kontaktov a účtov

Situáciu na trhu budete mať pod kontrolou

SUMMA je priamo napojená na aktuálne trhové dáta z verejne dostupných zdrojov. Náročnejším zákazníkom systém umožňuje prepojenie na renomovaných poskytovateľov trhových dát, akými sú SIX, Reuters alebo Bloomberg. K dispozícii majú napríklad aktuálny kurzový lístok alebo grafické zobrazenie historického vývoja trhových dát.

SUMMA je tiež efektívna pomoc pri spravovaní všetkých dôležitých informácií o protistrane. Poskytuje komplexné údaje o obchodných partneroch. Od základných kontaktov, bankových účtov až po definovanie vzájomných vzťahov.

Elektronický manažment dokumentov a správ o platbách

Menej papierovania, viac prehľadu

Systém SUMMA ponúka okrem štandardných finančných funkcionalít aj mnoho ďaľších doplnkových funkcií. Jednou z nich je elektronická správa dokumentov. Dá vykonávať na úrovni jednotlivých protistrán (kontrakty, zmluvy, upomienky, korešpondencia atď.) alebo priamo na každej zadanej transakcii v systéme, či už je to priložená nascanovaná faktúra, alebo konfirmácia o uzavretom obchode s protistranou.

Náš systém pomáha eliminovať používanie papierovej dokumentácie, zatial čo jeho používatelia majú zmluvy vždy po ruke.

V SUMME tiež viete spravovať a realizovať platby. Na úhrady môžete flexibilne naviazať akýkoľvek existujúci schvaľovací a kontrolný proces. Počas spracovania platby systém umožňuje automaticky generovať správy o úhradách (avíza), ktoré sú bez ďaľšieho zásahu používateľa odosielané na vopred preddefinované kontakty protistrán.

Na základe preddefinovaných pravidiel dokáže systém automaticky generovať a odosielať rôzne typy elektronických správ. Napríklad informácie o odoslanej faktúre, avíza o platbách aj upomienky nezaplatených pohľadávok.

SUMMA má v sebe zakomponovaný proces pre automatické generovanie a zasielanie upomienok pre faktúry po splatnosti. Tento proces viete nastaviť podľa Vašich potrieb s rôznymi modifikáciami textov.

Správa finančných transakcií a faktúr

Nastavíme Vaše riadenie na vyšší výkon

Môže byť Vaše finančné riadenie efektívnejšie? Určite. Stačí využiť všetko, čo systém SUMMA ponúka. Napríklad pomoc s prehľadmi a správou finančných transakcií. Transakcie vie prepojiť s existujúcim ERP systémom, ale môžete ich zadať priamo Vy.

SUMMA poskytuje široké pokrytie finančných inštrumentov od tých najbežnejších hotovostných až po exotické deriváty. Všetky nástroje majú definovanú schému finančných tokov a oceňovacie vzorce. Ich výber je vždy nastavený podľa Vašich potrieb a zamerania Vašej spoločnosti.

Pre podporované finančné nástroje systém automaticky generuje cash flowy na základe trhových štandardov. Pre úvery automaticky nastaví splátky a splátkový kalendár, pre cenné papiere výšku kupónu, pre faktúry vysporiadanie a platbu DPH.

Náš systém oceňuje všetky finančné nástroje v každom momente ich reálnou trhovou hodnotou. Tá je závislá od trhových dát, ktoré SUMMA dokáže automaticky načítavať z verejne dostupných zdrojov alebo od konkrétnych poskytovateľov trhových dát (SIX, REUTERS, Bloomberg).

Náš systém vie v ktoromkoľvek momente poskytnúť presné a prehľadné informácie o stave finančných tokov Vašej spoločnosti. Portfóliové prehľady sumarizujú kľúčové ukazovatele transakcií v jednotlivých portfóliach, pričom štruktúra portfólií je plne nastaviteľná v používateľskych obrazovkách podľa Vašich špecifických potrieb.

Transakcie v informačnom systéme SUMMA sa dajú previazať pre hedgingové účely do individuálnych balíkov. Umožní Vám to získať jednoduchší prehľad o ekonomických, účtovných alebo zatváracích vzťahoch finančných obchodov.

Audit zmien v aplikácii

Váš prehľad musí byť 100 %-ný

Vďaka funkcii SUMMA Audit získate podrobný prehľad o všetkých zmenách vykonaných v systéme. Kedykoľvek viete zistitiť kto, kedy a akú úpravu v systéme urobil. Zoznam zmien kľučových dát je zobrazený priamo v riadiacich obrazovkách a kompletný sumár úprav nájdete v globálnom audit prehľade.

Rozhranie na firemné dáta

Implementácia s pridanou hodnotou

Súčasťou uvedenia systému SUMMA do prevádzky, je aj nastavenie štandardizovaných rozhraní na existujúce systémy Vašej spoločnosti. Tok dát sa dá implementovať obojsmerne. Zamedzíme tak dvojitému zadávaniu zhodných informácií a znížime operatívne náklady.