Sledujte presne tie dáta, ktoré potrebujete

Benefity

Dokonalý prehľad o firemných financiách

SUMMA poskytuje organizácii podrobný prehľad o jej bankových účtoch a účtoch jej dcérskych spoločností. Automatické spracovanie bankových výpisov pohodlne zabezpečuje aktualizáciu zostatkov na bankových účtoch v systéme SUMMA, a výsledok okamžite pretaví do aktualizovaných zostáv finančného plánovania.

Zefektívnenie budúcich finančných tokov

SUMMA vyhodnocuje prognózovaný nedostatok a prebytok hotovosti v budúcnosti a poskytuje tak organizácii možnosť financovať sa dostatočne v predstihu za nižšie náklady, prípadne investovať voľné zdroje a efektívne tak zúročiť majetok spoločnosti.

Krátkodobé, strednodobé a dlhodobé plánovanie

SUMMA umožňuje plánovať výdavky a príjmy organizácie, pričom tento plán nemusí brať ohľad na už uskutočnené hotovostné a účtovné transakcie. V systéme je možné evidovať a riadiť krátkodobé, strednodobé aj dlhodobé finančné plány spoločnosti.

Optimalizácia firemných procesov

V systéme SUMMA je možné nastaviť procesy podľa individuálnych potrieb spoločnosti pričom sú všetky zmeny auditované. To znamená, že, kedykoľvek je možné dohľadať, kto, kedy a ako zmenil obchod, účet, či platbu. Používaním systému SUMMA znižuje spoločnosť operačné riziká a operatívne náklady.

Proaktívne riadenie rizík

SUMMA pomáha organizácii udržiavať riziká pod kontrolou a pristupovať k nim proaktívne. Poskytuje konkurenčnú výhodu pri financovaní a hedgingových aktivitách a zároveň pomáha znižovať riziko a výšku potenciálnych budúcich strát pri zmenách na trhu. Zároveň prispieva k znižovaniu rizika a výšky operačných a kreditných strát.

Modelovanie peňažných tokov

Finanční manažéri získajú nástroj na sofistikované modelovanie budúcich peňažných tokov a finančnej situácie firmy vytváraním rôznych scenárov. Ich výsledky zohľadňujú simuláciu očakávanej splatnosti faktúr, variabilnej platobnej disciplíny zákazníkov, hypotetického financovania prostredníctvom rôznych finančných nástrojov ako aj neistej splatnosti vratiek DPH.

On-line sledovanie a audit zmien v aplikácii

Všetky zmeny v systéme sa okamžite prejavia na manažérskych obrazovkách a výstupoch. Každú zmenu v systéme je možné kedykoľvek dohľadať a presne analyzovať. Vďaka systému SUMMA má spoločnosť k dispozícii vždy aktuálne informácie o stave svojich financií.

Automatizácia "papierových" procesov

SUMMA, umožňuje minimalizovať nepotrebné "papierové" procesy. Flexibilným nastavením prístupových práv je možné zamedziť neautorizovaným osobám zasahovať do vybraných dátových informácií. Schvaľovacie a kontrolné procesy tak budú prebiehať plne v elektronickej podobe. Systém tiež umožňuje ukladať dokumentáciu v ľubovoľnom formáte priamo pri definovanom obchodnom partnerovi alebo na ľubovoľnej transakcii.

Prehľadné grafické reporty pre podporu manažérskych rozhodnutí

Hlavnou úlohou systému SUMMA je poskytnúť presné a vždy aktuálne informácie nevyhnutné pre správne rozhodovanie a riadenie spoločnosti. Systém ponúka paletu štandardizovaných výstupov pre podporu rozhodovania riadiacich finančných pracovníkov.

 • Analýza prognóz – prehľad budúcich prognóz na základe firemnej štruktúry, cudzích mien, protistrán, kategórii prognóz či bánk.
 • Likviditné reporty – reporty analyzujú likviditnú pozíciu materskej a dcérskych spoločností v budúcich obdobiach a po protistranách.
 • Spending report – report pozerajúci sa do minulosti cez katogórie výdavkov a prijímov.
 • Analýza DPH – prognózy výšky DPH a platieb DPH v budúcom období.
 • Platobná disciplína odberateľov, rôzne reporty rizikových pozícií a limitov a ďalšie štandardizované zostavy.

Výhody oproti Excelu

Excel sa často používa ako hlavný nástroj pri riadení likvidity. Napriek tomu, že Excel je skvelý nástroj, najčastejšími nedostatkami používania “Excelu”, môžu byť nasledovné problémy:

 • sú zdrojom veľkého množstva chýb
 • sú závislé na tých, ktorí vytvorili Model
 • nemajú audit trail
 • je takmer nemožné sledovať kvalitu predchádzajúcich prognóz
 • konsolidácia prognóz je zložitá a prácna
 • manuálne vytvárané prognózy sa aktualizujú v jedno alebo dvojtýždňových intervaloch, často s informáciami, ktoré už nie sú aktuálne

Vďaka systému SUMMA, môžu byť potrebné dáta zhromažďované a konsolidované automaticky z rôznych systémov do jediného systému, pričom sa finančný riaditeľ v spoločnosti môže sústrediť na analýzu dát a rozhodovanie namiesto mrhania času agregovaním a konsolidovaním potrebných údajov.

Odborná podpora

K systému SUMMA poskytujeme každej spoločnosti individuálnu odbornú technickú ako aj obchodnú podporu.